e-mail: info@easydoc.hu | Info: +36 20 284 3882

Adatkezelési tájékoztató
A weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről

Az EasyDoc Egészségügyi Kft., mint a https://www.easydoc.hu/ domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak (a továbbiakban: „weboldal”) üzemeltetője (a továbbiakban: „adatkezelő”) ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását.
Az érintettek jelen tájékoztatót adatkezelő székhelyén, valamint adatkezelő weboldalán korlátozás nélkül elérhetik.

A felhasználó által kifejezetten megadott adatok kezelése

A személyes adatok kezelésének jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapjaként az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez (Kapcsolatfelvétel). A weboldalon található űrlap jelen Adatkezelési tájékoztató elolvasását és értelmezését követően küldhető be. Az érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 Az érintettek és a kezelt adatok köre

  • Az adatkezelés érintettjei adatkezelő weboldalára látogató természetes személyek, együttesen a továbbiakban: “érintettek”.
  • A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
  • A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban az érintettnek lehetősége van megadni személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolatfelvétel során akövetkező személyes adatok megadása szükséges:
  1. név
  2. e-mail
  3. telefonszám
  4. üzenet

Az adatkezelés célja és időtartama

 • Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
 • Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében a beterjesztett igény vagy kérdés lezárultáig, illetve amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az esetleges továbbítás feltételei

 • Az adatok megismerésére kizárólag adatkezelő, adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb munkajogviszonyban álló természetes személyek jogosultak.
 • Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség.

A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

Amennyiben az érintett a weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

   1. Cookie-k (sütik): a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
   2. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

A cookie-kra vonatkozó felhasználási feltételek:

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az érintett azonosítására, és az adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.

Lehetőség a cookie-k kikapcsolására

Amennyiben érintett nem szeretné, hogy adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Az érintetteket megillető jogok

Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az 2011. évi CXII. törvény 52. § alapján a Felügyeleti Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
   • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
   • Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

Kelt: Budapest, 2018. év július hó 01. napján

Close Menu